Om Baralist

Baralist med vikt på hållbarhet och funktion


Våra avvisar- och avbärarlisterhåller högsta kvalité, och vi strävar även efter att hålla en service i världsklass till alla våra kunder.

Vi lagerhåller avbärarlister och avvisarlister i standardsortimentet snabb leverans vid brådskande uppdrag, allt för att göra det så smidigt som möjligt för våra kunder.


Kvalité


Vi vill leverera produkter och service som lever upp till eller överträffar beställarens föväntningar. Det gör vi genom att använda rätt material, i rätt tid och i rätt omfattning.


För att kunna klara de högt uppställda kraven utbildar vi vår personal och våra leverantörer så att kunskapen och kompetensen hos de som arbetar alltid ska vara aktuell, jämn och hög. Vi lägger också stor vikt vid erfarenhetsöverföring mellan våra medarbetare och vi har satt upp en 5-punktsplan för att underlätta det arbetet.


Vi anser att kommunikation är viktigt så att vi och uppdragsgivaren förstår varandra. Därför ser vi till att alltid återkomma så snabbt som möjligt till uppdragsgivaren när den söker oss. Vi ser också till att fakturan stämmer med offerten. Eventuella justeringar ska specificeras och tydligt kommuniceras till uppdragsgivaren.


Kommunikationen är viktig även mellan oss och våra leverantörer för att förhindra eventuella brister i utförande och så att arbetsflödet håller god kvalité́. Avvikelser under påbörjat uppdrag rapporteras omgående till arbetsledning för omedelbar hantering och kontakt med beställare.


Vi använder oss bara av leverantörer för våra avbärarlister och avvisarlister som vi själva har ett mycket stort förtroende för. Vi satsar framförallt på att skapa långa relationer där vi bygger upp ett starkt samarbete över tid. Det anser vi leder till varor och en service med stor kvalitè och en bättre och mer enhetlig kommunikation.


När vårt uppdrag även innefattar montage är det viktigt att kommunikationen och stämningen även på arbetsplatsen är god mellan montörerna själva men även med eventuell annan pågående verksamhet, därför är all vår personal och underentreprenörer svensktalande.

Samtliga anställda på företaget och underentreprenörer innehar ID06.


Vi lägger stor vikt i egenkontroller och att de noggrant följs och fylls i även på arbetsplatser där vi monterar.


Kvalitetsmål

Vi vill att kundens behov, önskemål och förväntningar ska vara uppfyllda när vi är färdiga med vår leverans. Vi strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat!


Vi vill att våra uppdragsgivare ska vara nöjda och utan att tveka rekommendera oss till andra. Att kunden gladeligen rekommenderar oss till andra ser vi som det vikigaste målet med vårt arbete.


Miljö


Företagets verksamhet ska bedrivas på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljön.


Vi anser att ett miljötänkande är viktigt genom hela arbetsprocessen, från materialval till återvinning. Det kräver att vi genomför ett aktivt och effektivt miljöarbete. I vår verksamhet ser vi till att minimera avfall och spill samt att återvinning sker i största möjliga utsträckning. I vårt val av material letar vi alltid efter produkter med minimal påverkan på miljön och förnyelsebara alternativ.


När det gäller transporter och resor till och från arbetsplatserna strävar vi efter ständig effektivisering. Vi uppmanar våra anställda att samåka till arbetet för att minimera miljöpåverkan från fordon.


I vårt administrativa arbete ser vi till att minimera användandet av pappersutskrifter och hålla merparten av våra dokument i elektronisk form. Även vid köp av kontorsprodukter väljer vi miljövänliga och förnyelsebara alternativ. Källsortering genomförs i största möjliga utsträckning.


Vi försöker ständigt att förbättra oss på miljöområdet genom att


– Utbilda vår personal och få dem att tänka miljömässigt samt att uppdatera dem på gällande miljöregler

– Se till att de leverantörer och underentreprenörer vi anlitar förstår vikten av vår miljöpolicy och trycker på att de själva ska bedriva ett aktivt miljöarbete

– Se till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt i det dagliga arbetet

– Hålla oss uppdaterade på vad som händer på miljöområdet inom vårt verksamhetsområde


Miljömål


– Minimera användande av drivmedel

– Öka avfallssortering

– Minska pappersanvändning

– Öka återvinning av befintligt material


Plan för att uppnå miljömål


Vi håller regelbundna genomgångar med personal för att förklara målen och dess betydelse för företaget och kunden. Miljömålen kommuniceras inför varje uppdrag och anpassas efter uppdragets utformning.


Avfallshantering


Vi slänger alltid avfallet på kommunala avfallsanläggningar om inte containrar för avfallssortering finns på arbetsplatsen. På den fasta arbetsplatsen finns en avfallshanteringsplan där de ämnen och varor vi hanterar ingår, med hjälp av denna plan tydliggörs hur de enskilda ämnena hanteras.

I planen ingår alltid återvinning av befintligt material i så stor utsträckning som möjligt. Genom att alltid använda oss av officiella avfallsanläggningar där sortering är ett krav blir det ett naturligt inslag att sortera avfallet. Avfallshantering ingår även som en punkt i företagets egenkontrollsformulär. På så sätt sammanfogar vi också vår kvalitetspolicy och miljöpolicy.


Arbetsmiljöpolicy


De arbeten vi utför kan ibland innehålla arbetsmiljörisker.


För att minimera riskerna så följer vi, våra leverantörer och våra underleverantörer noga de lagar och föreskrifter som finns. Vi gör dagligen en översyn av arbetsplatsen så att vi vet vilka risker som finns, vilka risker som kan uppstå och vad vi ska göra för att minimera dem


I enlighet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete utförs genomgång av vår riskbedömning och egenkontroll dagligen inför varje uppstart av nytt arbetsmoment där vi säkerställer medvetandet kring de identifierade risker på arbetsplatsen. Detta arbetsmiljöarbete följer vi noggrant upp genom regelbundna skyddsronder och stickprover.

Ett öppet förhållningssätt och en dialog med de anställda och underentreprenörer är viktigt för att få reda på hur de ser på sin arbetsplats. Det är även viktigt då det skapar trivsel och ger möjlighet för de anställda att utvecklas och utveckla företaget framåt.


Även utbildning och att ge alla medarbetare korrekt information är en viktig del i arbetet att minimera riskerna.
Kontakta oss för fullständig policy och övriga funderingar

Några av våra kunder


Skanska

Peab

NCC

Strabag

Serneke Bygg

Tuve Bygg

Asplunds Bygg

MVB

Nacka Kommun

Täby Kommun

Örebro Läns Landsting


Företaget


Baralist Sverige AB

556936-4200


Postadress

Box 4003

181 04 Lidingö